marți, 26 octombrie 2021

MODULAREA NATURALĂ A MICROBIOMULUI INTESTINAL ŞI CUTANAT LA PACIENŢI CU PSORIAZIS

MODULAREA NATURALĂ A MICROBIOMULUI INTESTINAL ŞI CUTANAT LA PACIENŢI CU PSORIAZIS

1. Maior (r) Giurgiu Gheorghe Centrul de Biomedicină
 Deniplant Aide-Sante, Bucure
ș
ti2. Conf. Univ. Dr. Cojocaru ManoleUniversitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Medicină
 , București

Rezumat:
Prin efectul modulator asupra sistemului imun al organismului, microbiomul intestinal
ș 
i cutanat exercit 
ă
 influen
ț 
e asupra homeostazei cutanate. Microbiomul prezint 
ă
 ac
ț 
iuni benefice
î 
n organism
î 
ncondi
ț 
ii de eubioz
ă
 , totu
ș 
i c
â
nd are loc disbioza, microbiomul poate declan
ș 
a diferite afeci
ț 
uniautoimune, metabolice, neurologice (ex. alergii, eczeme, astm bron
ș 
ic, psoriazis, diabet zaharat,tulbur 
ă
ri nervoase de tip central). Acest lucru se poate
î 
nt 
â
mpla c
â
nd fragmente din ADN-ul microbian traverseaz
ă
 barieraintestinal
ă
 
ș 
i ajung
î 
n s
â
nge
ș 
i chiar la nivelul sistemului nervos. De
ș 
i medicina modern
ă
 
î 
ncearc
ă
 s
ă
 moduleze microbiomul, s
ă
-l foloseasc
ă
 pentru tratamentulunor afeci
ț 
uni, p
â
n
ă
 acum nu s-a reu
ș 
it acest deziderat.Prin folosirea de antibiotice
ș 
i alte medicamente, microbiomul poate fi grav afectat infuen
ț 
â
nd starea de s
ă
n
ă
tate a organismului.
 Î 
n ultimii cinci ani descoperirile
î 
n domeniul geneticii
ș 
i imunologiei au permis ini
ț 
ierea de noistudii privind rolul microbiomului intestinal
ș 
i cutanat la pacien
ț 
i cu psoriazis.Utiliz
â
nd remedii naturale din plante medicinale
ș 
i muguri de pomi fructiferi, am realizat unmodulator natural al microbiomului intestinal
ș 
i cutanat cu care s-a reu
ș 
it s
ă
 se
î 
ncetineasc
ă
 
ș 
i chiar s
ă
 se opreasc
ă
 evolu
ț 
ia psoriazisului, f 
ă

ă
 unguente sau alte medicamente
ș 
i f 
ă

ă
 restric
ț 
ii alimentare. Astfel s-a deschis calea c
ă
tre realizarea unor alimente func
ț 
ionale (nutraceutice) cu dublu rol:nutri
ț 
ie
ș 
i s
ă
n
ă
tate, care pot modula natural activitatea microbiomului uman, restabili eubioza, procesele de refacere celular 
ă
 
ș 
i vindecare ale organismului.
Cuvinte-cheie
:
 
microbiom, psoriazis, afec
ț 
iuni autoimune, remedii naturale, alimente func
ț 
ionale(nutraceutice)
Introducere:
(1)Lucrarea prezint
ă
 noi modalit
ă
ț
i de prevenire
ș
i tratament a bolii psoriazis prin modulareanatural
ă
 a microbiomului intestinal
ș
i cutanat.(2)De
ș
i psoriazisul este o boal
ă
 prezent
ă
 de sute de ani, dermatologia o trateaz
ă
 ca o afec
ț
iunestrict
ă
 a pielii
ș
i din acest motiv tratamentele
 î 
n general se adreseaz
ă
 vindec
ă
rii pielii distruse la
 
suprafa
ț
ă
. Din acest motiv vindecarea bolii este doar par
ț
ial
ă
, cu recidive
ș
i extinderi multiple. De
ș
i se
 î 
ncearc
ă
 s
ă
 se gaseasc
ă
 un tratament eficient al cauzelor interne, pan
ă
 
 î 
n acest moment nu s-a reu
ș
itacest lucru
ș
i din acest motiv boala psoriazis este catalogat
ă
 ca incurabil
ă
.(3)Cu ajutorul fitoterapiei
ș
i gemoterapiei, respectiv cu plante medicinale
ș
i muguri de pomifructiferi, ac
ț
ion
â
ndu-se asupra disbiozei microbiomului intestinal
ș
i cutanat se poate interveni asuprasistemului imunitar
ș
i procesului de apoptoz
ă
 a celulelor epiteliale
ș
i prin declan
ș
area reac
ț
iilor deautovindecare din organism, leziunile psoriazice dispar de la sine.(4)
Î
n ultimii cinci ani descoperirile
 î 
n domeniul genetic
ș
i imunologic, au permis ini
ț
ierea de noistudii privind rolul jucat de microbiomul cutanat
ș
i intestinal la pacien
ț
ii cu psoriazis. AstfelStafilococul auriu sau Streptococul pyogenes pot induce
 î 
ntre
ț
inerea sau exacerbarea leziunilor depsoriazis. Un rol important
 î 
n apari
ț
ia
ș
i intre
ț
inerea leziunilor de psoriazis revine
ș
i florei microbienede la nivelul intestinului, prin efectele sistemice exercitate de aceasta.Studiile efectuate au eviden
ț
iat o diversitate bacterian
ă
 crescut
ă
 
 î 
n cazul pacien
ț
ilor cu psoriaziscomparativ cu subiec
ț
ii s
ă
n
ă
to
ș
i, cu o colonizare redus
ă
 a Actinobacter
ș
i predominant
ă
 Firmicutes lanivel cutanat, ceea ce poate caracteriza un fenotip specific inflama
ț
iei cronice
 î 
nt
â
lnite
 î 
n psoriazis.
Î
n momentul producerii disbiozei microbiomului intestinal, microbii
ș
i metaboli
ț
ii de la nivelulintestinului induc reac
ț
ii ale celulelor T reglatoare
ș
i limfocitelor, care faciliteaz
ă
 un r
ă
spunsantiinflamator.De asemenea au fost f 
ă
cute studii privind translocarea unor fragmente ale ADN-ului transgenic
 î 
nprobele de s
â
nge la pacien
ț
ii cu psoriazis. Acest lucru sugereaz
ă
 ca noi focare de psoriazis pot fi legatede prezen
ț
a ADN-ului bacterian circulant
 î 
n s
â
nge, provenit din lumenul intestinal. Compozi
ț
iabacterian
ă
 intestinal
ă
 s
ă
n
ă
toas
ă
 poate reduce permeabilitatea intestinal
ă
 
ș
i riscul de translocare a ADN-ului bacterian.
Recenzia literaturii pe tematica abordat
ă
Î
n istoria omenirii, de multe ori dup
ă
 o mare descoperire, a fost nevoie de mul
ț
i ani p
â
n
ă
 factorii dedecizie
 î 
n acel domeniu s
ă
 accepte
ș
i s
ă
 promoveze valoarea descoperirii.Asa s-a
 î 
nt
â
mplat
ș
i cu descoperirea microbiomului cu care suntem contemporani.
Î
n anul 1958biologul Joshua Lederber a definit termenul de "microbiom", pentru care, la doar 33 de ani primeaPremiul Nobel.Oare de ce timp de 50 de ani, lumea medical
ă
 nu a dat importan
ț
ă
 acestei descoperiri
ș
i abia
 î 
nanul 2008 a fost ini
ț
iat proiectul european intitulat MetaHIT care a dus la descoperirea faptului c
ă
oamenii se deosebesc
ş
i prin bacteriile ce tr
ă
iesc prin ei, nu doar prin elemente de tipul grupeisanguine.Dusko Ehrlich,(1) coordonator de proiect
 î 
n
 
cadrul MetaHIT, explic
ă
 de ce microbiomul va juca unrol important
 î 
n medicina personalizat
ă
: ''prin analizarea genelor organismelor care tr
ă
iesc
 î 
n noi,medicii pot identifica aspecte unice fiec
ă
rui pacient, ceea ce va permite conceperea de tratamentepersonalizate''.
 
Un alt microbiolog, Julian Davies,(2) de la Universitatea British Columbia, afirm
ă
 c
ă
: „efortuldepus pentru o mai bun
ă
 
 î 
n
ț
elegere a microbiomului reprezint
ă
 cel mai importat proiect
ş
tiin
ţ
ific altuturor timpurilor''.
Î
n anul 2018 cercetatori din trei
ț
ă
ri, Belgia Olanda
ș
i Malta au scris o lucrare despre psoriazis
ș
imicrobiot
ă
 foarte bine documentat
ă
: ''Psoriasis and Microbiota: A Systematic Review'',(3). Scopullucr
ă
rii a fost ca prin revizuirea am
ă
nun
ț
it
ă
 a literaturii, s
ă
 discute despre microbiota cutanat
ă
 
ș
iintestinal
ă
 
ș
i s
ă
 redefineasc
ă
 rolul lor
 î 
n patogeneza psoriazisului.1.
Î
n urma cercet
ă
rilor efectuate s-a concluzionat c
ă
 
 î 
n afar
ă
 de
 î 
mbun
ă
t
ă
ț
irea cursuluipsoriazisului, modularea selectiv
ă
 a microbiotei poate cre
ș
te eficacitatea tratamentelor medicale,precum
ș
i atenuarea efectelor secundare ale acestora.Totu
ș
i, nu s-a g
ă
sit o modalitate natural
ă
 de modulare a microbiomului.2.
Î
n lucrare se spune c
ă
 
 î 
n anii 1980, suspensiile fragmentelor ciupercii Malassezia ovalis aplicatepe pielea neafectat
ă
 a pacien
ț
ilor care sufer
ă
 de psoriazis au indus formarea pl
ă
cilor psoriazice la to
ț
icei 10 subiec
ț
i testa
ț
i ,(4).In acela
ș
i an 1980, fiind internat cu psoriazis
 î 
n Spitalul Militar am desprins for
ț
at coji de psoriazis depe cap
ș
i de pe corp
ș
i le-am pus sub band
ă
 adeziv
ă
 pe pielea s
ă
n
ă
toas
ă
 pentru a vedea ce se
 î 
nt
â
mpl
ă
.Ei bine acele placarde care p
ă
reau vii nu au facut nimic ci pur
ș
i simplu s-au uscat. Poate eu nu amselectat acele ciuperci de care s-a vorbit mai sus.3.
Î
n lucrare este prezentat
ș
i un studiu recent realizat de Darlenski et al.,(5) care ofer
ă
 informa
ț
iiasupra modului
 î 
n care
 î 
mbun
ă
t
ă
ț
irea pl
ă
cilor psoriazice, dup
ă
 tratamentul cu radia
ț
ii ultraviolete cuband
ă
 
 î 
ngust
ă
 (NB-UVB), o terapie sistemic
ă
 conven
ț
ional
ă
 pentru tratamentul psoriazisului.Tratamentul cu NB-UVB s-a dovedit deja c
ă
 provoc
ă
 modific
ă
ri semnificative
 î 
n microbiota pielii.
Ș
i eu am f 
ă
cut la
 î 
nceput tratament cu raze ultraviolete.
Î
n urma tratamentului pielea s-a vindecatrelativ repede.
Î
ns
ă
 c
â
nd psoriazisul a ap
ă
rut din nou, terapia cu UV nu a mai dat rezultate
ș
i atunci s-aapelat la raze PUVA cu ingerarea pastilelor de Psoralen
ș
i Meladilin
ă
 (fotosensibilizatori)Dup
ă
 mai multe
ș
edin
ț
e timp de 45 zile, leziunile au disp
ă
rut, dar nu de pe tot corpul, ci numaiacolo unde erau suprafe
ț
e
 î 
ntinse. Sunt de acord c
ă
 dup
ă
 astfel de tratamente cu raze UV sau PUVAcand pielea este vindecat
ă
 
ș
i microbiomul cutanat revine la normal. Dar vede
ț
i, o dat
ă
 ce mai suntc
â
teva leziuni pe corp,
 î 
nseamn
ă
 c
ă
 microbiomul pielii nu este uniform
ș
i
 î 
n unele locuri r
ă
m
â
neafectat.Personal cred c
ă
 p
â
n
ă
 nu se rezolv
ă
 
ș
i disbioza de la nivelul microbiomului intestinal, chiar dac
ă
cea de la nivel cutanat e rezolvat, psoriazisul nu este vindecat. Este doar acea rezolvare de suprafa
ț
ă
.4. Referitor la interac
ț
iunea microbioterapiei cu tratamentul alopat se precizeaz
ă
 c
ă
: ''Microbiotapielii interac
ț
ioneaz
ă
 de asemenea, la nivel local cu tratament local
 î 
n psoriazis''.Pe timpul curei cu ceaiul Deniplant dac
ă
 pacien
ț
ii au folosit
 î 
n paralel unguente cu cortizon, la
 î 
nceput s-a v
ă
zut o gr
ă
bire a vindec
ă
rii leziunilor,
 î 
ns
ă
 dup
ă
 o perioad
ă
 scurt
ă
 leziunile reveneau lastadiul ini
ț
ial.
Î
n plus la un moment dat organismul p
ă
rea c
ă
 nu mai reac
ț
ioneaz
ă
 bine nici la ceaiulDeniplant din cauza cortizonului.Concluzia mea a fost c
ă
 nu merg
 î 
n paralel. La fel
ș
i cu tratamentele cu anticorpii monoclonali.
ABOUT AUTHOR

Giurgiu Gheorghe
 2019 Establishment of the Biomedicine Center 2018 Support group for paralyzed people. 2018 Neuromodulator of the microbiome. 2018 Arthroplasty for joint disorders 2017 Natural immunomodulator of the microbiome. 2016 Neuropolen - Natural regenerator ... more ▾
PAPERS
2

VIEWS
46

FOLLOWERS
34


Follow

1 MORE BY GIURGIU GHEORGHE
View All ▸
MODULAREA NATURALĂ A MICROBIOMULUI INTESTINAL ŞI CUTANAT LA PACIENŢI CU PSORIAZIS
Giurgiu Gheorghe
51 Views
Download
More Options

POPULAR RESEARCH INTERESTS
Engineering
1076039 followers


Follow
Psychology
721478 followers


Follow
Music
464331 followers


Follow
Chemical Engineering
304434 followers


Follow
Education
268734 followers


Follow
Technology
255421 followers


Follow
Ecology
247682 followers


Follow
Civil Engineering
232836 followers


Follow
Sociology
230392 followers


Follow
Archaeology
227965 followers


Follow
Political Science
199715 followers


Follow
Philosophy
198655 followers


Follow
History
163797 followers


Follow
Public Health
163701 followers


Follow
Economics
159286 followers


Follow
Anthropology
148982 followers


Follow
Cultural Studies
136803 followers


Follow
Information Systems
135409 followers


Follow
Medicine
118482 followers


Follow
Climate Change
114828 followers


Follow
Biology
102337 followers


Follow
Physics
97280 followers


Follow
Computer Science
96721 followers


Follow
Chemistry
92527 followers


Follow
Architecture
91966 followers


Follow
Social Sciences
90597 followers


Follow
Art History
87884 followers


Follow
Communication
82982 followers


Follow
Gender Studies
81876 followers


Follow
International Relations
77986 followers


Follow
Business
69698 followers


Follow
Management
66360 followers


Follow
Artificial Intelligence
64882 followers


Follow
Literature
63521 followers


Follow
Ethics
61818 followers


Follow
Data Mining
61017 followers


Follow
Public Policy
60550 followers


Follow
Geography
60262 followers


Follow
Human Rights
60119 followers


Follow
Mathematics
59874 followers


Follow
Environmental Sustainability
57137 followers


Follow
Media Studies
54500 followers


Follow
Finance
54403 followers


Follow
Languages and Linguistics
53636 followers


Follow
Educational Technology
53419 followers


Follow
Research Methodology
48265 followers


Follow
Renewable Energy
46472 followers


Follow
Political Philosophy
45919 followers


Follow
Software Engineering
44805 followers


Follow
Design
42243 followers


Follow
Sustainable Development
41783 followers


Follow
International Law
38291 followers


Follow
Gender
37484 followers


Follow
Human Resource Management
37159 followers


Follow
Social Psychology
36070 followers


Follow
Electrical Engineering
35260 followers


Follow
Development Studies
32497 followers


Follow
Philosophy of Science
30716 followers


Follow
English Literature
23185 followers


Follow
Entrepreneurship
21046 followers


Follow
E-learning
19738 followers


Follow
English
17616 followers


Follow
Business Administration
16072 followers


Follow
AboutPressBlogPeoplePapersAcademia LettersJob Board We're Hiring! Help Center
TermsPrivacyCopyrightAcademia ©2021 

Niciun comentariu:

Videoclip psoriazis

STOP PSORIASIS -VIDEO

Trafic